Jiu Jitsu Kenmei

Algemene voorwaarden

1    Voorwaarden lidmaatschap

 1. Door deelname aan de lessen en trainingen verklaart het lid zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en de tarieven van Jiu Jitsu Kenmei.
 2. Jiu Jitsu Kenmei heeft het recht de Algemene Voorwaarden, het rooster en de tarieven tussentijds aan te passen. Het lid wordt hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. De persoonlijke gegevens van het lid worden vastgelegd en alleen gebruikt om het lid te informeren over het aanbod en de activiteiten van Jiu Jitsu Kenmei. De persoonlijke gegevens van het lid worden niet doorgegeven of verkocht aan derden.
 4. Jiu Jitsu Kenmei heeft het recht het lid de toegang tot de les(sen) en training(en) te weigeren, indien zij hiervoor gegronde redenen heeft.
 5. Het lid wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanning te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts of behandelend specialist te worden geraadpleegd.
 6. Het lid is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent of trainer. Als het lid onder behandeling staat van een arts, therapeut of specialist, dan raden wij het lid dringend aan éérst in overleg te gaan met de behandelaar voor deelname aan de les of training.
 7. Jiu Jitsu Kenmei kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van het lid. Deelname aan de lessen en trainingen geschiedt volledig op eigen risico van het lid.
 8. Jiu Jitsu Kenmei kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadigde of verloren persoonlijke bezittingen van het lid.
 9. De contributie dient uiterlijk de 15e van de eerste maand van de afgesproken betaalperiode (maand, kwartaal, half jaar of jaar) betaald te worden. Betaling kan contant of door het bedrag over te maken op het vermelde bankrekeningnummer van Jiu Jitsu Kenmei o.v.v. naam van het lid.
 10. Bij het innen van niet of niet tijdig betaalde contributie per betaalverzoek of tikkie wordt € 1,25 aan administratiekosten in rekening gebracht.
 11. Actuele tarieven staan altijd vermeld op de website.
 12. De contributie dient ook in de vakantieperiodes te worden doorbetaald. Het tarief is hierop aangepast.
 13. De eerste proefles of training is gratis. Een losse les dient contant betaald te worden, voorafgaand aan de les.
 14. Het lid is tot wederopzegging lid van Jiu Jitsu Kenmei. Opzegging kan maandelijks met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren.
 15. Er wordt geen restitutie verleend in geval van tussentijdse opzegging van het abonnement.
 16. Tijdens een les of training is de mobiele telefoon uit of ‘stil’.
 17. Het lid wordt verzocht ruim op tijd (minimaal 5 min.) aanwezig te zijn voor een les of training.
 18. Bij verhindering dient het lid zich op tijd af te melden d.m.v. sms, whatsapp of e-mail.
 19. Een personal training kan kosteloos geannuleerd worden indien dit minimaal 24 uur van tevoren wordt doorgegeven. Indien annulering niet minimaal 24 uur van tevoren wordt doorgegeven zijn annuleringskosten á € 25,00 verschuldigd.
 20. In gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Jiu Jitsu Kenmei.

2     Privacyverklaring en gegevensverwerking

 1. Jiu Jitsu Kenmei legt bij het aangaan van het lidmaatschap gegevens van het lid vast. Met het aangaan van het lidmaatschap geeft het lid toestemming voor het verzamelen en vastleggen van deze gegevens. Deze persoonsgegevens bestaan uit onderstaande informatie:
  – naam lid en adresgegevens lid (straat, huisnummer, postcode en woonplaats);
  – geboortedatum lid;
  – e-mailadres lid;
  – vaste telefoonnummer en/of mobiele telefoonnummer;
  – maat (vecht)sportkleding en -uitrusting;
  – lidmaatschapsnummer bij toepasselijke (vecht)sportbond;
  – behaalde graduaties en prestaties (vecht)sport;
  – betalingstermijn (maand-, kwartaal-, halfjaar- of jaarbetaling);
  – aanwezigheid/afwezigheid van het lid;
  – betaalgedrag van het lid.
  Het lid kan te allen tijde de toestemming voor het verzamelen en vastleggen van de gegevens weer intrekken, voor zover niet in strijd met wettelijke voorschriften en hierdoor de uitvoering van de rechten en plichten die aan Jiu Jitsu Kenmei en het lid worden gesteld in het kader van het aangegane lidmaatschap, niet worden belet.
 2. Jiu Jitsu Kenmei informeert het lid in beginsel als zij gegevens van hem of haar gaat verwerken. Jiu Jitsu Kenmei vraagt en verzamelt geen gegevens die vallen in de categorie ‘bijzondere persoonsgegevens’ zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).
 3. Jiu Jitsu Kenmei legt de door het lid verstrekte persoonsgegevens vast met het doel uitvoering te geven aan alle rechten en plichten die voortvloeien uit het aangegane lidmaatschap, hieronder inbegrepen het versturen van een factuur en het versturen van informatie aangaande activiteiten van Jiu Jitsu Kenmei die betrekking hebben op het uitvoeren van het aangegane lidmaatschap.
 4. Naast uitvoering van het aangegane lidmaatschap worden de gegevens vastgelegd om uitvoering te geven aan marketingactiviteiten als het versturen van een nieuwsbrief.
 5. De door het lid verstrekte gegevens worden alleen door Jiu Jitsu Kenmei vastgelegd en gebruikt en worden niet aan derden verstrekt of door derden bewerkt of gebruikt.
 6. Het verstrekken van de gevraagde gegevens door het lid aan Jiu Jitsu Kenmei is een contractuele verplichting. Zonder het verstrekken van de gegevens door het lid en het vastleggen van de gegevens door Jiu Jitsu Kenmei is het uitvoeren van het lidmaatschap niet mogelijk en daarmee reden voor beëindiging van het lidmaatschap.
 7. Jiu Jitsu Kenmei zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen, om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van gegevens tegen te gaan.
 8. De verstrekte gegevens worden bewaard voor de duur van het lidmaatschap of zo veel langer als noodzakelijk is op grond van wettelijke voorschriften. Na het beëindigen van het lidmaatschap dan wel de bewaartermijn op basis van wettelijke voorschriften, worden de vastgelegde gegevens door Jiu Jitsu Kenmei verwijderd (gewist) of vernietigd.
 9. Het lid heeft recht op inzage en rectificatie van de door Jiu Jitsu Kenmei vastgelegde persoonsgegevens. Het lid kan hiertoe een schriftelijk verzoek richten aan Jiu Jitsu Kenmei. Binnen een termijn van 10 werkdagen zal Jiu Jitsu Kenmei een bevestiging en overzicht verstrekken van de vastgelegde en/of gewijzigde gegevens van het lid.
 10. Het lid heeft recht op het laten verwijderen (wissen) van de door Jiu Jitsu Kenmei vastgelegde persoonsgegevens, voor zo ver niet in strijd met wettelijke voorschriften. Het lid kan hiertoe een schriftelijk verzoek richten aan Jiu Jitsu Kenmei. Binnen een termijn van 10 werkdagen zal Jiu Jitsu Kenmei een bevestiging en overzicht verstrekken van het verwijderen (wissen) van de gegevens van het lid.
 11. Het lid heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het lid niet tevreden is over de wijze waarop zijn of haar gegevens worden vastgelegd of verwerkt door Jiu Jitsu Kenmei of wanneer het lid van mening is dat aan een schriftelijk verzoek om inzage, rectificatie en/of verwijdering van zijn of haar gegevens niet is voldaan. Het postadres van de Autoriteit Persoonsgegevens is: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG. De Autoriteit Persoonsgegevens is telefonisch bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0900 – 2001 201.

3     Social media en internet

 1. Het lid gaat akkoord met het feit dat er tijdens de les(sen) of tijdens activiteiten uit hoofde van het lidmaatschap, foto- en/of filmopnames kunnen worden gemaakt en dat deze kunnen worden aangewend voor gebruik op social media en internet, zoals – maar hiermee niet beperkt tot – Facebook, Instagram, Whatsapp of de website van Jiu Jitsu Kenmei. Indien het lid hier niet mee instemt, dient hij of zij dit op eigen initiatief aan te geven, voorafgaand aan de foto- en/of filmopnames.

©Jiu Jitsu Kenmei, 1 januari 2024